top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

باز هم شاهزاده پهلوي به تكاپو افتاده است


در خيابانها ي خارج از ايران اعضاي چماقدار پهلوي همچو شعبان بي مخهاي پدرش در تمام تظاهراتها با نعره سعي بر آن دارند كه صداي "زن -زندگي- آزادي" را خفه كنند. در مجالس دولتهاي غربي هم شاهزادهشان مي خواهد انحصاريش كند و تنهائي با نمايندگان غرب نشست داشته باشد تا تمام گفتمان آنها در خارج از جلسه پخش نشود و فقط آن بخشي را كه فريب دهنده است را پخش كنند. بهمين منظور بساطه وكالت گرفتن را ه انداخته . اما مردم فريب اين مزخرافات را نخواهند خورد. دوره تك حزبي و شاه و رعيت تمام شده . مردم مي خواهند خود در امور خود دخيل باشند . اين دخالت فقط از طريق شوراهاي محله و كارشان امكان پذير است .

1 view0 comments
bottom of page