top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

با تمام قدرت علیه حکم اعدام توماج باید بپاخاست!
۲۷ آوریل ۲۰۲۴

با تمام قدرت علیه حکم اعدام توماج باید بپاخاست!

جان توماج این هنرمند و خواننده توده های ستمدیده مردم در ایران با حکم اعدامی که توسط بیدادگاههای اسلامی صادر شده در خطر جدی است. با اعتراضات توده ای و گسترده چه در ایران  و چه در سرتاسر دنیا باید مانع اجرای این حکم ددمنشانه شد.  

جمهوری اسلامی این ماشین مذهبی سرکوب و کشتار در فضای جنگی که خود و رقیب نژادپرست آن، حکومت اسرائیل بوجود آورده اند، قلاده بریده و موج جدیدی از سرکوبها و اعدامها را آغاز کرده است. جدا از گسترش تهاجم به زنان در خیابانها و اماکن عمومی و دستگیریهای وسیع مخالفین و سرکوب اعتراضات کارگری، می کوشد با براه انداختن چوبه های دار و جوخه های اعدام ضمن انتقام جویی از مردم معترض و زهر چشم گرفتن از نسل انقلابی به حیات ننگین خود تداوم بخشد. ولی مردم تمام محاسبات مذبوحانه اش را دود خواهند کرد. ایران شیلی دوران پینوشه نیست که با اعدام های دسته جمعی و کشتار خوانندگان و هنرمندان متعهدی چون ویکتور خار بتوان آن را به جزیره ثبات تبدیل کرد و نه ایران بعد از سالها ۶۰ است. جمهوری اسلامی در حال بازی  با آتش است. مردم هوشیار و در میدانند و از هیچ تلاشی برای خلاصی این هنرمند مبارز خوش نام و سمبل مقاومت نسل جوان کوتاهی نخواهند کرد.  

توماج صالحی آزاد باید گردد!

مرک بر حکومت شکنجه و اعدام!

زنده باد آزادی, زنده باد انقلاب!0 views0 comments

Comments


bottom of page