top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

برنامه اي از مدوسا تي وي در مورد همايش نيروهاي چپ و كمونيست در حمايت از منشور مطالبات حداقلي در ٢٢ آ

9 views0 comments

Recent Posts

See All

بیانیه بیش از 270 نفر از فعالین سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و هنری : از منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران حمایت می کنیم ماجمعی ازفعال سیاسی،کارگری،اجتماعی،حقوق زنان و فرهنی و هنری درخارج ازکشو

bottom of page