top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

تظاهرات عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا,تعرضى قدرتمند جهت عقب راندن ارتجاع اسلامى

Updated: Jan 10, 2022

تظاهرات عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا

تعرضى قدرتمند جهت عقب راندن ارتجاع اسلامى

روز ٨ سپتامبر 2004 در چندين شهر کانادا و همچنين در لندن، انگليس و يوتبورى، سوئد تظاهراتهايى عليه ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا برگزار شد. اجتماعاتى که نشان عزم صف نيروهاى ترقى خواه و ازاديخواه در به عقب راندن جنبش ارتجاع اسلامى بود و مورد حمايت وسيع مردم قرار گرفت. دهها سخنران در بين صدها شرکت کننده و با حضور دهها خبرنگارى به سخنرانى عليه جريانات اسلامى که درصدد ايجاد دادگاههاى اسلامى اند، پرداختند و دولت انتاريو را مسئول قانونى کردن سرکوب زنان متعلق به خانوادههاى به اصطلاح اسلامى دانستند.در تورنتو، مقابل پارلمان ايالتى با حضور دهها نفر، هماارجمند مسئول کمپين، شينا شارپ از طرف انجمن انساندوستى کانادا، محمود احمدى از طرف فدراسيون پناهندگان ايرانى، عسام شکرى به نمايندگى از کمپين دفاع از سکولاريسم در عراق، فروغ ارغوان فعال جنبش زنان و مددکار اجتماعى، خيال ابراهيم از طرف سازمان ازادى زن عراق، تئسا هاووس سخنگوى جنبش زنان هالتون، عباس گويا "شلتر ورکر" و فعال کمپين، ليندا مداف موسس سازمان دفاع از حقوق زنان افغانى در کانادا، نوين ردا الطاهرى سخنگوى شوراى زنان مسلمان کانادا، فوزيه خالد فعال کمپين دفاع از حقوق زنان در خاورميانه، مرتضى جبارى مددکار اجتماعى و فعال حقوق زنان، شاه نسرين فعال جنبش زنان، مرئيم از طرف "ترستکى ليگ"، پاترشيا برنتون فعال جنبش زنان و به نمايندگى از بازنشستگان شهر کالينگ وود -انتاريو (کسى که طومار کمپين را به امضاى ٢٠٠ نفر در شهر خود رسانده و به تظاهرات آورده بود) سخنرانان اين اجتماع اعتراضى بودند. در انتهاى تظاهرات، خبرنگاران مراکز مختلف خبرى با تعداد زيادى از حاضرين مصاحبه کردندبنحوى که اجتماع مقابل پارلمان به يک پرس کنفرانس بدل شده بود.

همچنين در اتاوا مقابل پارلمان کانادا، در جمع تظاهر کنندگان، سهيلا بيانى از طرف کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى، شيلا ايلا از طرف انجمن انساندوستى کانادا، آرمان ازاد از طرف فدراسيون پناهندگان ايرانى، مريم عبدلله از کمپين دفاع از حقوق زنان در عراق، اليزابت کودى فعال جنبش زنان سخنرانى کردند. همچنين نامه حمايتى ديويد بلکلى، نماينده اتحاديه سراسرى پست کانادا توسط داوود آرام خوانده شد. از اين اجتماع خبرگزاريهاى مختلف، از جمله سى. بى.سى و س.تى.وى گزارش تهيه کردند که بخشاَ منعکس شد.در ونکوور نيز اجتماع بزرگى در مقابل دادگاه خانوادگى شهر، در اعتراض به ايجاد دادگاههاى اسلامى در کانادا برپا شد و مينا بهروزى سخنگوى کمپين، فهيمه صادقى از طرف فدراسيون پناهندگان ايرانى، لوئيس از جانب سازمان مدافع حقوق زنان مورد تجاوز جنسى واقع شده، جوئان از "گلوب اکشن ومن" گلوئيل از "ترتسکى ليگ" سخنرانى کردند. در اين اجتماع همچنين ميکروفون در اختيار شرکت کنندگان در تظاهرات قرار گرفت تا پيام و اعتراض خود را اعلام کنند. خبرنگاريهاى چون سى.تى.وى و سى.کى.دابليو... از اين تظاهرات گزارش تهيه کرده و با فهيمه صادقى و مينا بهروزى مصاحبه شد. همزمان در مونتريال از طرف "اتحاد زنان کبک" در محل فليپ اسکئور اجتماع اعتراضى برپا شده بود. در ويکتوريا با کوشش عباس محمدى در مقابل مجلس استان برتيش کلمبيا اجتماع اعتراضى زير باران شديد برپا گشت و دهها نسخه اعلاميه در اين رابطه پخش شد، که با استقبال زيادى روبر شد. در همين رابطه با عباس محمدى روزنامه تايمکالونيست ويکتوريا مصاحبه کرد. همچنين در پيتنکتون برتيش کلمبيا با کوشش جين تورنيل، جمعى از فعالين جنبش زنان و طرفداران سکولاريسم در مرکز شهر اجتماع کرده و در اعتراض به ايجاد دادگاههاى اسلامى در کانادا به افشاگرى از دولت انتاريو و جريانات اسلامى در بين مردم پرداختند. در همين روز دادستان کل استان برتيش کلمبيا، جيف پلانت اعلام کرد که قوانين را براى تائيد "حکميت بر مبناى مذهب" عوض نخواهد کرد و يا قانوناَ اجازه نخواهد داد احکام اسلامى مبناى رفع منازعات خانوادگى قرار گيرد.اخبار اين تظاهراتها همان شب در اکثر تلويزيونهاى محلى و سراسرى از جلمه س.بى.سى، سى. تى.وى، آمنى، گلوبال تى وى...... پخش شد. تلويزيون آمنى در ادامه اخبار، راى گيرى تلفنى بر سر اين موضوع بر راه انداخت. همچنين با تفصيل و تصوير در روزنامه سراسرى از جمله نشنال پست، ونکوور سان، گلوبال ميل .... اين اعتراضات انعکاس يافت. در اين تظاهراتها دهها نسخه اطلاعيه کمپين در ارتباط با دادگاههاى اسلامى پخش شد و مقاديرى کمک مالى جمع اورى شد.در لندن مقابل سفارت کانادا و همچنين در يتوبورى سوئد، تظاهراتهايى برعليه ايجاد دادگاههاى اسلامى در کانادا برپا شد که خبر تفصيلى ان بعداَ به اطلاع خواهد رسيد. به اطلاع ميرسد که در جريان پخش اخبار مربوط به اين اعتراضات، ماريئن بويد، مسئول بازنگرى و تجديد نظر در لايحه ١٩٩١ حکميت انتاريو، اعلام کرد نتايج تحقيق و پيشنهادات خويش را تا اخر ماه سپتامبر در اختيار وزير ايالتى انتاريو، دالتون ماگينتى خواهد رساند.

کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا
2 views0 comments
bottom of page