top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

دفاع از مردان محجبه راه حزب توده برای توده ای شدن!

ارسال شده در مورخ 23 دسامبر 09 | نويسنده: هما ارجمند دیدگاه‌ها برای دفاع از مردان محجبه راه حزب توده برای توده ای شدن!بسته هستند

homawpi@nosharia.com homawpi@closedowniranianembassies.com آقای سعید صالحی نیا تئورسین نوپای حزب کمونیست کارگری ایران کمپ دفاع از کمپین مردان محجبه را در این حزب بسیج میکند تا شاید لیدر این حزب را تشویق کند که یک قطعنامه جدید اندر فواید خیابانی بودن این کمپ عرضه کند. آقای سعید صالحی نیا با علم شدن کمپین مردان محجبه به شعف آمده و غیرت مردانگی اش گل کرده تا باب این کمپین بظاهر خود بخودی تمجید کند. اگر کمپین مردان محجبه توسط کمونیسم کارگری مورد افشا قرار نمیگرفت ایشان به همراه آقای کاظم نیکخواه و محمد آسنگران تاکنون چادر بسر در صف اول کمپین مردان محجبه قرار گرفته بودند. باید از آقای صالحی نیا پرسید اگر این توده ایسم نیست، پس چیست؟ کسی که وسط دعوا به ما گوشزد میکند که مذهب ریشه دارتر از آن است که بتوان حتی در فردای یک انقلاب اجتماعی از آن خلاصی یافت " اگر بپذیریم که مذهب و شعائر مذهبی ریشه شان به مفهوم استثمار انسان و امید او و تجربه تاریخی چند هزار ساله بر می گردد". کسی که به ما مرتبا گوشزد میکند که به مسئله حجاب باید بعنوان مسئله انتخاب پوشش نگاه کنیم! کسی که وقتی به شعارهای رادیکال در جنبش زنان و اتخاذ اشکال رادیکال مبارزه در این جنبش میرسد، می خواهد به ما بیاموزد که بین آمال خود و واقعیتها تفاوت قائل شویم و ذهنی گرا نباشیم! "واقع بینانه تر اینست که بپذیریم مردم ایران دارای سطوح مختلف فرهنگی هستند و در مراحل یکسان و شرایط زمانی مساوی و با هم تغییر نمی کنند". کسی که میخواهد به ما بیاموزد "فلسفه" خود را به جامعه حقنه نکنیم بلکه "جامعه باید به تجربه خودش و رای خودش به آنجا برسد." دقت کنید! این گفته را در روزهای که خمینی دستور جهاد علیه زنان داده بود را بیاد میاورید؟ "سوزاندن و نسوزاندن حجاب مسئله کلی زن را حل نمی کند چرا که در غرب زنها حجاب ندارند و بردگی نوع بی حجابش را دارند." این مترادف با بحثهای توده ایها و پوپولیستها نیست که میگفتند الان مسئله جامعه اساسا مسئله حجاب نیست؟؟ واقعا اگر این افکار و این سیاستها توده ای نیست، چیست؟ عرق چین مردسالار شرق زده را هم که حتما از زیر کلاه مائوتستونگی میبینید!! یعنی چی زنان در غرب بردگی بی حجابش را دارند؟؟ ایشان با یک چرخش قلم سعی میکند بین روش و شکل مبارزه با اهداف برنامه ای خلط ایجاد کند تا هم از پاسخ به سئوال اساسای طفره رود و هم اشکال رادیکال مبارزه را زیر سئوال ببرد. سئوال من این است که مگر در اهداف و یا برنامه لیبرالهای و یا سوسیال دمکراتهای دنیا صحبتی از کرست در آوردن و سوزاندن بوده که زنان در تظاهرات خیابانی خود در دهه ۷٠ در سر تاسر غرب کرستهای خود را در آورده و به آتش کشاندند تا یک "نه" بزرک به نابرابری زنان با مردان بدهند؟ و البته دیدیم که آنان با حرکتهای آن چنان رادیکال توانستند گامی بزرگ جهت آزادی و حقوق برابر بردارند. شاید هم آنروزها کسانی مثل آقای صالحی نیا آمدند و در مخالفت با حرکت جنبش زنان گفتند این با برنامه مان نمیخواند!! واقعیت این است که علی رغم تمام بگیر و ببند ها و توحش و کشتار، جمهوری اسلامی با جنبشی روبرو است که زنان جلودارش هستند. این جنبشی است که لرزه بر اندام سران جمهوری اسلامی و کلیه جریانات ارتجاعی پیرامونی آن انداخته است. این جنبش روز به روز سازمانیافته تر، رادیکالتر و توده ای تر میشود. این جنبش تا همین جا نشان داده است که از هیچ خواست و شعارش کوتاه نخواهد آمد و برای سرنگونی کل رژیم هر بار اشکال رادیکالتری را اتخاذ خواهد کرد. کمپین مردان محجبه دقیقا برای مقابله با این جنبش برآمده است و بر خلاف رهبران ح ک ک این کمپین را جنبش برابری زنان در خود ایران از همان فردای شکل گیری اش شناخت و بر علیه آن ابراز وجود کرد. جنبش سرنگونی در ایران در طی شش ماه گذشته حماسه ها آفرید. موسوی و یارانش تمام سعی خود را کردند تا رنگ سبز به این جنبش بپاشانند. غرب هم تمام مدیا خود را بسیج کرد، تمام تحلیل گران ریز و درشت خود را فرا خواند تا مردم را متقاعد کند که مردم در ایران انقلاب نمیخواهند بلکه رفرم در درون حکومت اسلامی می خواند. اما دیدیم و دنیا شاهد بود که این جنبش با دخالت فعال زنان و با شعار " موسوی بهانه است، کل رژیم نشانه است" و با به آتش کشاندن عکسهای خمینی و خامنه ای، به صراحت اعلام کرد که تا به زیر کشاندن کل رژیم آرام نخواهد نشست و یکی از صحنه های پرشور این جنبش برخلاف میل سبزها و آقای صالح نیا حجاب سوزان خواهد بود و نه حجاب به سر کردن مردان ملی و اسلامی! امثال آقای صالح نیا در این میان کاری جز این نخواهند داشت که هر روز بدنبال راست ترین جریانات به اپوزیسیون پرتاب شده، تحت عنوان دفاع از حرکت خود بخودی مردم و این که باید از توده ها آموخت، راه بیافتند به امید آن که روزی توده ای شوند. اینها با مردان محجبه به شوق میایند و ما هم با سوزاندن حجابها! مردم تفاوتها را تشخیص خواهند داد! آقای صالحی نیا در تلاش خود برای توده ای کردن حزب مطبوعشان تئوریها مندرس حزب توده را یکبار دیگر تکاند و ظاهرا تا حدودی هم رهبران این حزب را به خط کرد. اما جامعه ای که برای انقلاب خیز برداشته است برای افکار و عقاید و سیاستهای حزب توده ای تره هم خرد نمیکند. همان طور که حزب توده چندین دهه است که رنگ توده ای شدن را به خود ندید، ح ک ک هم هر بار که گامی در راه حزب توده بگذارد، فرسخها از توده های انقلابی فاصله خواهد گرفت.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page