top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

سخنرانی در مورد رابط ایران و کانادا

Updated: Jan 9, 2022

هما ارجمند

٢٠١٧ سپتامبر ١٦

سخنرانی در مورد رابط ایران و کانادا

قبل ازهر چیز میخواهم از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان این برنامه تشکر کنم و از اینکه این امکان بمن داده شده که در این نشست شرکت کنم متشکرم.

در ابتدا باید بگویم که بستن سفارخانه های جمهوری اسلامی در سراسر جهان یک خواست دیرینه مردم و اپوزیسیون رژیم بوده است و مبارزات رادیکال و وسیعی در چند دهه گذشته برای آن صورت گرفته است.

ما نمی توانیم در مورد رابطه ایران و کانادا صحبت کنیم بدون اینکه به جنبش اسلام سیاسی و بست و گسترشش در جهان نپردازیم. آنچه مردم در ایران و بطور کلی در خاور میانه با آن رو در رو هستند فقط حکومتهای دیکتاری ضد مردمی در منطقه نیست٬ بلکه با یک جنبش اسلامی هار که مدعی سهم خواهی از قدرت در سطح بین المللی است و ضدیت با آزادیخواهی و مدرنیسم از مشخصه اش است هم رو به رو هستند. جنبش اسلام سیاسی با تکیه به غرب توانسته در منطقه بست و گسترش یابد و اولین وظیفه اش هم اینست که فعالین جنبش علیه فقر و دیکتاتوری را از بین ببرد٬ تا راحتر بتواند بر جنبش توده ای علیه دیکتاتوری سوار شود. دستگیریهای وسیع مبارزین٬ آزادیخواهان و پیشروان٬ دانشجوان و زنان٬ تجاوز جنسی و شکنجه دستگیر شده گان٬ اعدامهای وسیع و دسته جمعی، تنها بخشی از اعمال وحشیانه رهبران جنبش اسلامی در ایران و بطور کلی در خاورمیانه بوده است.

از طرف دیگر حمله اين جريانات به کارگر،به چپ و جنبشهاى مترقى در اين منظقه خواست فوری سياستمداران غربى است که به آن هم ثبات در منطقه می گویند.

جنبش اسلام سیاسی همه سعی اش این است که دامنه قدرتش را در سطح اروپا و امريکاى شمالى گسترش دهد تا بتواند در معادلات جهانی سهمی داشته باشد.

در پاسخ به این وحشیگرییهاست که جنبش علیه اسلام سیاسی نه تنها در ایران و خاورمیانه بلکه در سطح بین المللی روز به روز قویتر میشود. این جنبش برای نابود کردن اسلام سياسى برپا شده و تا کنون هم به پيشرويهاى بزرگى دست یافته است. جزئی از خواسته این جنبش علیه اسلام سیاسی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی است.

با وجود این شرایط است که درب سفارتخانه جمهوری اسلامی در کانادا بسته می شود.برای تاکید مجدد باید بگویم

در راستای جنبش سرنگونی در ایران٬ اعتراضات مهاجرین ایرانی در کانادا و در راس آن جریانات چپ و کمونیست٬ علیه سر کوب این رژیم در مقابل

سفارتخانه این حکومت ترو٬ توجه مردم انساندوست و آزادیخواه دنیا به وضعیت ایران و فعالتیهای جمهوری اسلامی در خارج ایران جلب و گسترش یافت. فعالین جنبش علیه اسلام سیاسی٬ بر این مصمم است تا حیات رژیمی که مسئول مستقیم ایجاد رعب و وحشت در سطح جهان٬ سازمانده ترور و بمب گذاری است را نابود کند.

این جنبش بر آن است که به عمر رژیمی که باعث تداوم بحران در منطقه است را پایان بخشد.این جنبش خواهان آن است که این رژیم ددمنش را که یکی از عوامل اصلی دامن زن به جنگ مذهبی و قومی در منطقه است را در سطح خارج از ایران با خواست بستن سفارتخانه های ترور و جاسوسی اش در محاصره همه جانبه قرار دهد. به این منظورکه خواست بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.

کمپين بین المللی برای بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی يک سنگرسیاسی عليه اسلام سياسى است و بايد اينگونه سنگرها را در همه جا و در زمينه هاى مختلف یاری کرد. مسئله افشاگری از رژیم یك وجه کاراین کمپین است٬ ولی مهم تر از آن، این است كه باید جا انداخت كه خلاصی از این رژیم تنها راه نجات مردم در ایران و تنها راه پایان دادن به خوف اسلام سیاسی در جهان است .یکی از کارهای این کمپین این است احزاب سیاسی، سازمانهای كارگری (اتحادیه ها و سندیكاها..) سازمانهای مدافع حقوق زنان و كودكان و حتی طرفداران محیط زیست را حول خواست بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی بسیج کند.

نباید گذاشت که درب سفارتخانه رژیم اسلامی در کانادا دو باره باز شود.خنثی کردن ضد حمله رژیم تنها در محاصره همه جانبه قرار دادن آن است و آن هم فقط از طریق بستن سفارتخانه های آن در کشور های مختلف امکان پذیر است. باید شاكیان خصوصی این رژیم، بازماندگان جانباختگان و قربانیان سیاسی این رژیم، زندانیان سیاسی و شكنجه شدگان رژیم جمهوری اسلامی را حول خواسته های این كمپین سازمان داد و بعنوان مدعی به میدان آورد تا دولتها و نهادهای بین المللی را مجبور کنند كه عاملین سركوب را در خارج از كشور دستگیر و محاكمه كنند.

و اما تاثیر بستن سفارتخانه بر جامعه چیست؟ این تاثیر بستگی به ادامه کاری اعتراضات جنبش علیه جمهوری اسلامی در راس آن جریانات چپ و کمونیست دارد٬ تا به انجام رساندن خواست های زیرنایل آید. نباید فراموش کرد که امروز در خارج یک راه مقابله به ما شین سرکوب رژیم و متوقف کردن موج اعدامها در ایران بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی است. راستش این بهترین و کاراترین ابزار ما در شرایط کنونی است.

-با بستن سفارتخانه جمهوری اسلامی در کانادا و قطع کامل روابط دیپلماتی ایران و کانادا٬ صد ها عامل و لابیستهای این رژیم که در کانادا فعالند پشتشان خالی می شود. آنانی که در مراکز قدرت در نهادهای کانادائی هستند ازترس افشا شدن و مورد محاکمه قرار گرفتن ترجیح میدهند پستهایشان را ترک کرده یا به مناطق با نفوذ جمهوری اسلامی پناه برند و یا فعالیتهایشان را به نحوی خنثی کنند.

- با بستن سفارتخانه جمهوری اسلامی و فشارممتد آپوزیسیون در به محاکمه کردن سران آن در دادگاههای بین المللی٬ آن دهها سازمان و گروه به ظاهر فرهنگی، هنری و غیر انتفاعی که در كانادا فعالند و توسط این رژیم حمایت همه جانبه می شوند تا اهداف این رژیم را در کانادا دنبال کنند و به جهانین چهره ای دیگر چهره ای غیر افراطی از این رژیم نشان دهند٬ چاره ای جزقطع ادامه کاری خود با جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

-با فشار اپوزسیون علیه جمهوری اسلامی است و با بستن سفارتخانه آن است که عوامل رژیم در دانشگاهها و موسسات فرهنگی و هنری شناسائی می شوند و ادامه کاری آنان سلب خواهد شد٬

-این خواست نیروهای مترقی آزادیخواه است که خواهان منجمد کردن دارائی کلیه عوامل رژیم و ثروتهائی كه از مردم ایران به سرقت برده اند و در كانادا زندگی میكنند هستند٬ فقط با فشار این نیرو است که این خواست عملی خواهد شد٬ بستن سفارخانه این رژیم فشار مضاعفی است برای به سر انجام رساندن این خواست.

- تنها با فشار مستمر جنبش علیه اسلام سیاسی است که خواست شناسائی و محاکمه دسته ها و باندهای اسلامی در کانادا و تعطیل شدن تشکلها و سازمانهائی كه با رژيم اسلامى همکارى می کنند مورد اجرا در خواهد آمد. این خواست به حق با قطع روابطه سیاسی دیپلماتیک امکان پذیر خواهد بود.

فقط با مبارزه و اعتراضات علیه رژیم اسلامی می شود از سفر سران رژیم و كسانی كه در جنایت و سركوب علیه مردم در ایران دست داشته به كانادا ممانعت به عمل آورد. و دسته ها و گروهها و مساجدی كه با رژيم اسلامى همکارى ميکنند دارائیها و اموال شان مورد بازرسی قرار گیرد و مراكز تامین مالی شان مسدود شود. انجام عملی آن تنها از طریق قطع روابط دیپلماتی با این رژیم است. در غیر این صورت عملی نخواهد شد.

ضروری است که در نه تنها مردم آزادیخواه در کانادا بلکه در جهان را در جهت به زیر کشیدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در یک کمپین سیاسی چون کمپين بین المللی برای بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی بسیج کنیم. فراموش نباید کرد که بستن سفارتخانه های رژیم شروع پایان عمر این رژیم است. همچنین گامی بزرگ جهت مقابله با تداوم تروریسم در سطح جهان است.همه می دانیم که سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران مرکز سازماندهی فعالیتهای تروریستی است.5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page