top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

صدای مستقل کارگران فولاد" عمیقا به شعار زن زندگی آزادی باور دارد.

Updated: Apr 13, 2023

صدای مستقل کارگران فولاد" عمیقا به شعار زن زندگی آزادی باور دارد.

ما منشوری را که با نام خودمان و نه هیچ نام دیگری و با تکیه بر همفکری و مشورت با جمع زیادی از همکاران امضا کرده ایم را خواست قلبی خود و تمام جامعه دیدیم.

ما به آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، حق داشتن تشکل مستقل، به لغو اعدام، به برابری کامل زنان با مردان، به رفع تبعیض علیه رنگین کمانی ها، به عدم دخالت مذهب در شئون مردم، به افزایش دستمزد ، ایمنی کار و امنیت شغلی، به رفع تبعیض ها و ستم ملی و به هر آن چیزی که در آن منشور آمده باور و اعتقاد داریم.

ما همواره کوشیده ایم به اندازه وسع مان نه فقط صدای کارگر فولاد بلکه صدای همه کارگران و بالاتر از آن صدای جامعه خود باشیم. بنابراین در این راه هر اقدام مشترکی که بتواند ما را با جنبش خودمان و جنبش های دیگر در پایان دادن به شرایط ضد انسانی موجود متحد تر کند از آن استقبال کرده و برای اقدام و کار مشترک و امضای مشترک به اجازه و نظر کسی نیاز نداریم.

لازم است مختصرا اشاره کنیم که ما گروهی از کارگران از شهریور ماه ۹۹ در سلسله نشست ها و جلساتی که با همدیگر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید صف خود را از کسانی که مطالبات ما را دستمایه رسیدن به هدف های شخصی و نیات امنیتی ها و نمایندگان خبرگان، امامان جمعه و حراستی ها کرده اند جدا کنیم.

به همین دلیل تصمیم گرفته شد جمع حاضر فعالیت خود را در تلگرام با ایجاد کانال "صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد" دنبال نماید و همانگونه که در اطلاعیه معرفی و اعلام موجودیت خود در مورخه ۲۳ دی ماه در همین کانال آمده گفتیم که قصد ما این است بازتاب حقیقی از آنچه کارگران گروه ملی با آن مواجه اند باشیم و در راستای منافع جمعی موثر عمل کنیم.

آنچه که ما را وادار به نوشتن این توضیحات کرده ادعاهایی است که کانال تلگرامی موسوم به کارگران فولاد در مورد ما و امضای جمعی ما زیر بیانیه و منشور مطالبات حداقلی نهادها و تشکل های صنفی و مدنی مطرح کرده است.

بر خلاف ادعای این افراد صدای مستقل کارگران فولاد هیچگاه و هیچ جا خود را نماینده همه کارگران گروه ملی معرفی نکرده است.

در حالی که کانال مذکور در همه نوشته ها و اطلاعیه هایش خود را در مقام نمایندگی کارگران فولاد قالب میکند اما فراخوان هایش بیش از ۳۰ نفر هم پاسخ نمیگیرد بنابراین کانال مذکور چگونه مدعی است که تنها نماینده و تنها منبع و مرجع کارگران گروه ملی است؟

برای ما روشن است که مشکل گردانندگان این کانال به هیچ وجه من الوجوه موجودیت ما نیست.

سوال از این همکاران این است که آیا در زیر این منشور از طرف تمام کارگران فولاد امضا گذاشته شده؟ آیا کارگر فولاد فقط جمع محدود و معدود شماست؟ آیا ما از طرف شما و با نام کانال شما منشور را امضا کرده ایم؟ مطلقا نه.

مشکل شما مضمون خواستها و اهداف منشور و بیانیه ای است که با اهداف و تفکرات شما زمین تا آسمان فاصله دارد.

حرف ما با این گروه این است که تلاش شما و کسانی که برای شما خط و خطوط ترسیم می کنند این است که از درون اعتبار منشور را زیر سوال ببرید. غافل از آن که این بیانیه مشترک به چراغ راه آزادی خواهان و حق طلبان تبدیل شده است.

نکات و بحثها زیاد است و اینجا جای همه بحثها نیست بلکه بحث بر سر منشور مهمی است که منتشر شده است.

به شما دوستان و همکاران هم توصیه میکنیم در جای درست تاریخ بایستید و از این منشور و خواستها و اهدافش حمایت کنید.

از همه کارگران شریف چه همکاران خود در گروه ملی و چه کارگران شریف دیگر شرکت ها می خواهیم از این بیانیه دفاع و حمایت نمایند.


صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد

۲۸ بهمن ۱۴۰۱1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page