top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

علیه رژیم جنایتکار اسلامی و حضور محمود رضا خاوری در کانادا، اعتراض کرده و دولت کانادا را محکوم کنید!International Campaign to close down Iranian Embassies


علیه رژیم جنایتکار اسلامی و حضور محمود رضا خاوری در کانادا، اعتراض کرده و دولت کانادا را محکوم کنید!

محمود رضا خاوری، رئیس بانک ملی رژیم جنایتکار اسلامی تبعه کانادا است و میلیونها دلار از دسترنج مردم زحمتکش ایران را به‌‌ غارت برده و به‌‌ کانادا گریخته است.از دولت هایی که با حکومت جنایتکار اسلامی مماشات میکنند، پناهندگان رها شده از جهنم رژیم جنایتکار اسلامی را دیپورت میکنند و از جانیان اسلامی با عزت و احترام پذیرایی میکنند انتظاری بیش از این نیست.این دولتها در کنار رژیم جنایتکار اسلامی و در مقابل مبارزات مردم برای سرنگونی این ارتجاع قرون وسطایی ایستاده اند.

اما ما آزدیخواهان و کمونیستها این مماشات با رژیم جنایتکار اسلامی را اجازه نخواهیم داد. خاوری‌ها و دیگر سران رژیم در ۳۰ سال گذشته مسببین جنایت علیه مردم بی‌ دفاع هستند و باید بجرم جنایت ٔبر علیه بشریت دستگیر شده و محاکمه شوند.حسابهای خاوری و بقیه سران رژیم در بانکها و نهادهای بین الملی باید مسدود شده و روابط دیپلماتیک و سیاسی با جمهوری اسلامی باید قطع شود.

تظاهرات: پنجشنبه ۱۳ اکتبر ساعت ۶ عصر

مقابل منزل خاوری

Suncrest Dr,on,M3C2P6


کمپین بین الملی بستن سفارت خانه جمهوری اسلامی

9 Oct/2011


www.closedowniranianembassies.com


3 views0 comments

Recent Posts

See All

بیانیه بیش از 270 نفر از فعالین سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و هنری : از منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران حمایت می کنیم ماجمعی ازفعال سیاسی،کارگری،اجتماعی،حقوق زنان و فرهنی و هنری درخارج ازکشو

bottom of page