top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

قوانين اسلامى و جهانى شدن اسلام سياسى کنفرانس ١٢ اوت تورنتو

Updated: Jan 10, 2022

کنفرانس ١٢ اوت تورنتو و اهداف آنمصاحبه نشريه آزادى زن با هما ارجمند مسئول کمپين عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا و عضو شوراى مرکزى

آزادى زن:

آزادى زن: کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى قرار است روز ١٢ اوت يک کنفرانس بزرگ عليه اسلام سياسى برگزار کند. اهداف اين کنفرانس چيست؟

هما ارجمند: همانطور که ميدانيد موضوع اصلى اين کنفرانس قوانين اسلامى و جهانى شدن اسلام سياسى است. هدف مهم ما اين است که جنبشى که هر روز بر دامنه تحرکات آن بر خلاف موقعيت بسيار ضعيف آن در ايران افزوده ميشود را بهتر به جهان متمدن بشناسانيم. البته قدرتهاى غربى با به راه انداختن زرادخانه تبليغى و جنگى خود عليه تروريسم تنها يک بخش کوچکى از آن، و دقيقا آن بخشى که خط و سياستش را نميخواند را زير ضرب برده است. فاندمنتاليسم و اسلام راديکال در غرب خيلى شناخته شده است اما تمام ابعاد اجتماعى، فرهنگى و سياسى جنبشى که ما آن را اسلام سياسى ميخوانيم هنوز بطور کامل به مردم معرفى نشده است. اين که اين جنبش همين حالا و حتى در اينجا يعنى کشورهايى غير


اسلام زده چگونه همچون عنکبوتى سمى در حال تنيدن تار و رسوخ در سطوح مختلف زندگى مردم است را نميبينند، نميشناسند و در مقابل آن خلع سلاح هستند. چپ و جنبش فمينسى اگر در پوشاندن چهره کريه اين جنبش سهم نداشته باشد در مبارزه با آن بطور قطع نقشى ندارد. انتظار اين که دول غرب نيز با کليت اين جنبش سياه درافتد انتظار بيهوده است. چرا که از وجود و حاکميت آن در بسيارى از کشورهاى خاورميانه و افريقايى سود ميبرد و تا آنجايى که نوک تيز حمله اين جريانات به کارگر، چپ و جنبشهاى مترقى در اين منظقه متوجه است، که اساسا ضرورت به وجود آمدن آنها بدين خاطر بوده است، سياستمداران غربى با آن نه تنها ضديتى ندارند بلکه کاملا در جهت منافع کوتاه مدت و دراز مدت آنها نيز ميباشد. اين کنفراس بدين معنى ميخواهد بعد اجتماعى و فرهنگى اسلام سياسى که اساسا ضد زن، ضد ترقى خواهى و ضد زندگى شاد و راحت است را زير نور افکن قرار دهد. همچنين بطور مشخص خطرى که متوجه همان حداقل دستاوردى که زنان و جنبش سکولار بدست آورده، است و امروز اين جنبش در کانادا تحت عنوان ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى مورد تهديد قرار ميدهد را ميخواهد افشا کند. همانطور که ميدانيد کمپين ما تا حال کارهاى زيادى در جهت متوقف کردن جنبش اسلاميها جهت ايجاد اين دادگاهها کرده است و اين کنفراس نيز يکى از آن کارها است منتهى در يک مقياسى بزرگتر و با يک تاثير وسيع تر جهت ايجاد يک نيروى مقاومت اجتماعى عليه اين حرکت اسلام سياسى در کانادا. اين را از همين حالا ما ميبينيم و در خود کنفرانس و فرداى آن هم خواهيم ديد.

آزادى زن: سخنرانان اين کنفرانس چه کسانى هستند و تم اصلى صحبتهايشان چه خواهد بود؟ آيا ميتوانيد کمى به معرفى آنان بپردازيد؟

هما ارجمند: يکى از سخنرانان که خودم هستم و فکر نميکنم لازم به معرفى خودم به خوانندگان آزادى زن باشد. اما دو سخنران ديگر را کمى براى خوانندگان فارسى زبان معرفى خواهم کرد و اين که علت دعوت آنان از طرف کمپين ما چه بوده و اين که تم اصلى سخنرانى آنها چه خواهد بود. آيان هرسى على يکى از سخنرانان ما است. ايشان در حال حاضر يکى از نمايندگان پرآوازه مجلس هلند ميباشد. آيان متولد سومالى است و خود از قربانيان جامعه است که فرهنگ اسلامى در آن دست بالا را دارد و مبارزه جدى او از زمانى شروع شد که از يک ازدواج اجبارى و ترتيب داده شده توسط فاميل فرار کرد و به کشور هلند پناهنده شد. او از فعالين حزب کارگر و يا به تعريف دقيقتر حزب سوسيال دمکرات هلند شد ولى از آنجايى که اين حزب همچون باقى احزاب به اصطلاح چپ تحت عنوان احترام به فرهنگها و نسبيت فرهنگى مبارزه عليه مذهب و فرهنگهاى عقب مانده و ارتجاعى را نه تنها وظيفه خود بلکه خلاف اصول خود ميدانند ميدان را چنان به آيان تنگ کردند که به حزب ليبرال هلند گرويد. به يک معنى آيان عضو يک حزب ميانه رو با سياستهاى راست است. ولى مواضع و عملکرد او عليه جريانات اسلامى و دفاع او از زنان در کشورهاى اسلام زده و "جامعه هايى" به اصطلاح اسلامى در خود غرب و کشور هلند او را به يک چهره سرشناس در سطح جهانى بدل کرده است. او همچنين از فعالين سرسخت عليه ختنه کودکان دختر ميبشاد. فيلم او "تسليم" که توسط تئو وانگوگ ساخته شده آنچنان جريانات اسلامى را مغضوب کرد که کارگردانش را به قتل رساندند و اين خود به مبارزه آيان هرسى على عليه اسلاميها بعد سياسى داده است. اين فيلم تصوير گوياى است از ظلمى که بر زنان در اسلام ميرود و زجرى که آنان تحت احکام آن ميکشند. دعوت او به کنفرانس دقيقا از اين زاويه بود که ميخواستيم يک شخصيت معروف و جهانى، که خود قربانى اسلام و فرهنگ ضد زن آن است را در جمع کمپين ما داشته باشيم تا بتوانيم شنوندگان بيشترى را به خود جلب کنيم تا بتوانيم مدياى بيشترى را متوجه خود سازيم تا بتوانيم جهانى بودن حرکت ما را نشان دهيم و تا بتوانيم فشار بيشترى را به دولت کانادا وارد کنيم. به همين طريق در مور ارشاد منجى. او نيز چهره بسيار سرشناسى در کانادا و به يک معنى در سطح جهان است. فعالى که از حقوق همجنسگرايان دفاع ميکند و در عين حال خود را مسلمان ميداند و از اين رو مورد خشم وسيع جريانات اسلامى است بنحوى که چندين بار تهديد به قتل شده است. برنامه ساز معروف تلويويزيونى در مورد همجنسگرايان و نويسنده چندين کتاب مجادله برانگيز، از جمله "دردسرهاى اسلام" که چندين جايزه مهم را نصيب او کرده است. وجود او، جدا از پرآوازه بودنش، در کنفرانس ما از اين جهت اهميت داشت که او خود را مسلمان ميداند ولى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا است. او خود را مسلمان ميداند و فکر ميکند ميتوان در اسلام رفرم کرد بنحوى که هيچ ضديتى با حقوق همجنسگرايان نداشته باشد ولى خود از کسانى است که بوسيله بخش عظم جريانات اسلامى و حتى "ميانه روهايشان" مورد تنفر است. او در همينجا، کانادا بدنيا آمده و بزرگ شده است. مسلمان به اصطلاح ليبرالى است که شنوندگان بسيارى داشته حتى در سطح مقامات دولتى و احزاب در قدرت. وجود او در کمپين ما و در اين کنفرانس به ما امکان بيشترى، جدا از همه "پابلستى" که خواهيم گرفت، خواهد داد تا مبارزه لابى اى مان را پيش ببريم. يک چيزى که من ميخواهم در مورد اين کنفرانس بگويم اين است که اين اجتماع بيش از آن که يک کنفرانس باشد يک تظاهرات است هر چند در يک سالن، با حضور پرچمهاى مختلف. تظاهراتى با فصل مشترکى در پاسخ به يک معضل و در مبارزه عليه يک جنبش سياه. مبارزه اى که عليه ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا و در يک سطح وسيعتر عليه بعد اجتماعى و فرهنگى تهاجم اسلام سياسى به ترقى خواهى، حقوق زنان و انسان دوستى را جزئى از يک حرکت عمومى تر ميداند. اما در مورد تم اصلى سخنرانيها بايد بگويم تا آنجايى که به من برميگردد ميخواهم نشان دهم که اسلام چقدر با حقوق زنان، حقوق انسان و بطور کلى با زندگى بشريت منافات دارد و اين که جنبشهاى اسلامى به اندازه کافى باروت ايدئولوژکى و سياسى براى کشتار، سرکوب و ضديت با هرگونه زندگى مدرن و انسانى از اين مذهب ميتوانند به عاريت بگيرند. ميخواهم بروى اين بکوبم که با اين جنبش ارتجاعى بايد در همه زمينه ها به مقابله برخاست و هر گونه گذشت و امتياز دادن به آن يعنى بخطر انداختن بقاى انسان. ميخواهم مدافعين احترام به فرهنگها و جرياناتى که تحت عنوان نسبيت فرهنگى و حتى جرياناتى که تحت عنوان رفرم کردن در اين مذهب ميخواهند برايش زمان بخرند و يا نجاتش دهند را هم به نقد بکشم و افشا کنم و در اين ميان رابطه کوششهاى جريانات اسلامى با ايجاد دادگاههاى شرعى در کانادا را نيز نشان دهم. آنچه که مسلم است سخنرانان ديگر قرار است در مورد احکام اسلامى و کوششهايى که جريانات اسلامى براى نفوذ در زندگى و حيات اجتماعى مردم در سطح جهانى صورت ميدهند، صحبت کنند و اين که اين نفوذ چه خطراتى را به همراه دارد و چگونه ميتوان با آن مقابله کرد. البته بطور دقيق نميدانم سخنرانان ديگر ميخواهند بروى چه چيز تاکيد گذارند ولى پيشاپيش ميدانم با توجه با موضوع کنفرانس و با توجه به شناختى که از مواضع فکرى و سياسى آنان دارم، چه چيزهاى را در سخنرانى خود "هاى لايت" خواهند کرد، که البته توضيح آن در اينجا بخاطر ظرفيت کمى نشريه ممکن نيست.

آزادى زن: ما در آزادى زن بارها از خوانندگان مان در نقاط مختلف دنيا نامه ميگيريم که از ما ميخواهند يک جبهه بين المللى بر عليه اسلام سياسى تشکيل دهيم و مردم را در نقاط مختلف دنيا دور اين هدف جمع کنيم. فکر ميکنيد چنين جبهه اى اکنون وجود دارد؟ و آيا اين کنفرانس در راستاى متحقق کردن اين نياز است؟

هما ارجمند: من هم فکر ميکنم آنچه که خوانندگان شما بروى آن تاکيد ميکنند يک نياز واقعى است. ايجاد يک جبهه جهانى بر عليه جنبش سياه اسلام سياسى سالها است يک نياز واقعى براى نجات بشريت تبديل شده است. جدا از اين که در خود کشورهاى اسلام زده و يا با حکومتهاى اسلامى چه جنبش قدرت مندى براى منکوب کردن ااسلام سياسى برپا است و به چه پيشرويهاى بزرگى تا حال نايل آمده است در سطح اروپا و امريکاى شمالى تا حال نيز کوششهاى زيادى در اين زمينه صورت گرفته و سازمانها، کمپينها و سايتهاى انترنتى زيادى در اين رابطه شکل گرفته است. و دقيقا کمپين ما و کنفرانسهاى از نوع ١٢ اوت نيز جزئى از اين کوشش جهانى براى بوجود آوردن سد محکم در مقابل اسلام سياسى است. اما اگر منظور از بوجود آوردن جبهه بين المللى عليه اسلام سياسى يعنى ايجاد يک ائتلاف متشکل با يک پلاتفرم واحد بر عليه اين جنبش است من نميدانم چقدر ممکن است و يا چقدر نيرو ميبرد. اما همين قدر ميدانم که بايد جزئى از مبارزه هر حزب جدى مترقى، سوسياليست و کارگرى، هر جريان مدافع حقوق زن، کودک و بطور کلى انسان و حقوق بشرى باشد که به مقابله با اسلام سياسى بپردازد. امروز هيچ جريانى اگر شيشه خورده اى در کفششان نداشته باشند، نميتوانند به اين جنبش نپردازند. در عرصه سياست نميتوانيد با اشغال عراق مخالف باشيد ولى مقتدا صدر و جريانات ضد بشرى اسلامى را جنبش مقاومت مردم عراق بر عليه اشغال امريکا بدانيد. نميتوانيد مخالف سرکوب و کشتار مردم فلسطين توسط دولت اسرائيل و مدافع حق مردم فلسطين براى تشکيل يک دولت مستقل باشيد ولى در عين حال از حماس و ديگر گروههاى اسلامى در آن منطقه حمايت کنيد. نميتوانيد در مقابل تهاجم راست به حقوق کارگر، حقوق زن و اتحاديه هاى کارگرى، بيمه بيکارى و بهداشت معترض باشيد و در چند محله آنطرف تر ايجاد دادگاههاى اسلامى، گتوهاى مذهبى و قومى، مدارس مذهبى و جداسازى کودکان دختر و پسر و حجاب کردن بروى دختر بچه ها را ناديده بگيريد. به اين معنى ايجاد اين جبهه ضد دخالت مذهب در زندگى مردم، اين جبهه ضد اسلام سياسى امروز يک وظيفه عاجل همه است. از اين رو پيوستن به کمپين ما، تقويت آن از همه لحاظ وظيفه همه انسانهاى مترقى و آزديخواه است. کمپين ما يک سنگر از آن جبهه بين المللى عليه اسلام سياسى است و بايد اينگونه سنگرها را در همه جا و در زمينه هاى مختلف ايجاد کرد.

آزادى زن: فکر ميکنيد با اتفاقات اخيرى که مخصوصا در لندن روى داد، چهره اسلام سياسى براى مردم دنيا روشنتر شده است و حرکتى مانند کمپين شما با سمپاتى بيشترى روبرو شود؟ يا برعکس ممکن است مردم بترسند و فکر کنند با تمکين کردن به خواسته هاى جريانات اسلامى ميشود جلوى تروريسم را گرفت؟

هما ارجمند: بايد بگويم خوشبختانه و متاسفا آرى. سمپاتى به کمپين ما خيلى بيشتر شده و گوش شنوا بسيار زيادتر شده است. ميگويم متاسفا، چرا که اين به قيمت از دست دادن دهها نفر و زخمى شدن صدها نفر از مردم بيگناه و بى طرف در اين جنگ تروريستها حاصل آمده است. مراجعه مردم پس از اين واقعه به ما خيلى زيادتر بود. دعوت به سخنرانى در مجامع مختلف، حتى بوجود آمدن يک موج جديد جهت امضا طومار ما، گسترش شبکه خبر رسانى به ما و حتى مشتاقين به پيوستن به کمپين ما و شرکت در کنفرانس ١٢ اوت و تظاهرات ٨ سپتامبر. حتى گروهى با ما از کامرون افريقا تماس گرفته که ميخواهند تظاهرات ٨ سپتامبر عليه شکل گيرى داگاههاى اسلامى را سازمان دهند و يا گروهى از عراق و يا فردى که ميخواهد براى ما کار ترجمه به زبان عربى را عهده دار باشد و دهها نمونه از اين نوع حمايتها. شخصا دهها مصاحبه راديو-تلويزيونى و با جرايد در اين رابطه داشته ام. از من بطور مشخص از رابطه کمپينى که توسط اسلاميها براى ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا شکل گرفته و جريانات اسلامى تروريست ميپرسيدند. و اين که چه عاملى باعث رشد اين جنبش شده است و چگونه ميتوان ريشه اين تحرک جهانى و خطرناک را گرفت؟ در همين هفته گذشته در يک پنل تلويزيون پربيننده در کنار دو مدافع ظاهرا ميانه رو اسلامى و يک نفر بقول مدياى غربى فاندمنتاليسم در رابطه با قضيه بمب گذارى در لندن شرکت کرده و گفتم، تروريسم بال نظامى اسلام سياسى در خارج از حيطه قدرت خويش است و نميتوانيد اين بال را بشکنيد بدون انکه با کل آن به يک مبارزه همجانبه سياسى، اجتماعى و فرهنگى بپردازيد. اما در رابطه با اين که کشتار لندن ممکن است باعث ايجاد ترس و وحشت در ميان مردم شده و اين خود موجب عقب نشينى گردد، بايد بگويم اين طبيعى است که مردم پس از هر تهاجمى از نوع کشتار در لندن توسط گروههاى اسلامى در ابتدا به وحشت بيافتند و هراس به دلشان راه يابد. اين جزئئ از مکانيسم دفاعى انسانها در چنين مواقعى است ولى در عين حال اين هم جزيى از همان مکانيسم در انسان است که بعدا به فکر راه حل اصولى و کارساز باشد و نه تنها به دفاع برآيد بلکه به دشمن حمله هم بکند. اينجا است که براى مردم عادى حضور ما و کمپينهاى از نوع ما به يک روزنه نجات بدل ميشود و به ما رو مياورند. مسلم است که دولتها خود با آگرانديسمان کردن وقايعى از اين نوع و نشان دادن چهره غلط از جنبشى که زمينه ترورهايى از نوع ١١ سپتامبر و يا ٧ ژوئيه را بوجود مياورند و يا با عدم نشان دادن اهداف واقعى جرياناتى که به چنين اقدامات ضد انسانى دست ميزنند و طبيعتا با ارائه راههاى غلط مقابله با آنها نه تنها بخشى از يک جنبش عمومى تر را از زير ضرب خارج ميکنند بلکه همزمان در جامعه ميلتاريسم را تقويت کرده، سد سانسور را تقويت ميکنند و دخالت در زندگى خصوصى مردم را بيشتر ميکنند و حتى حمله به مهاجر و پناهنده را بى عنان ميکنند. اما صف مردم آزديخواه و انسان دوست راهى جز اين ندارد که با تقويت نيروهايى از نوع ما بدنبال راه نجات واقعى بگردد. نيروهايى که هيچ منفعتى جز تامين سعادت و زندگى درخور انسان ندارند و تمام تلاششان بر آن است که بطور راديکال و انسانى ريشه همه مظالم، ريشه همه نيروهاى کور و ارتجاعى که انسان و حيات آن را به هيچ ميگرند را بخشکاند. کمپين ما صف کوچکى از آن نيرو اجتماعى است که در اين راه مبارزه ميکند و از اين رو مراجعه وسيع مردم در برهه هاى از اين نوع کاملا قابل انتظار و کاملا به حق است٠در پايان از همه کسانى که برايشان امکان دارد ميخواهم به کنفرانس ما در ١٢ اوت بيايند. کمپين ما را از نظر معنوى و مالى تقويت کنند، طومار ما عليه دادگاههاى اسلامى را امضا کنند به تظاهرات ٨ سپتامبر ما در مقابل سفارتخانه هاى کانادا در کشورهاى مختلف و يا مجالس ايالتى در شهرهاى مختلف کانادا بپيوندند، تا بتوانيم در اين سنگر مهم جنبش اسلام سياسى را کاملا به عقب برانيم.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page