top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

مصاحبه مريم نمازي يكي از شركت كنندگان همايش كلن در حمايت از منشورمطالبات حداقلي تشكل هاي صنفي و مدني

Updated: Apr 25

14 views0 comments

Recent Posts

See All

بیانیه بیش از 270 نفر از فعالین سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و هنری : از منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران حمایت می کنیم ماجمعی ازفعال سیاسی،کارگری،اجتماعی،حقوق زنان و فرهنی و هنری درخارج ازکشو

bottom of page