top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

مصاحبه هما ارجمند با یك دنیای بهتر در مورد چشم انداز پیروزی كمپین علیه مدارس مذهبی در كانادا

١١ سپتامبر ٢٠٠٧


یک دنیای بهتر : کمپین علیه مدارس مذهبی وارد فاز جدیدی شده است. از پیشروی ها و موفقیت های این کمپین خبرهایی شنیده میشود. مساله چیست؟ تحولات اخیر کدام ها هستند؟


هما ارجمند : خبر جدید و مهم این است كه وزیر استان انتاریو٬ ایالت بسیار بزرگ و پرجمعیت كانادا كه به مدارس كاتولیك بودجه دولتی میدهد٬ رسما اعلام كرده كه اختصاص بودجه به دیگر گروههای مذهبی برای ایجاد مدارس مذهبی عمل ارتجاعی است و او اصلا با آن موافق نیست. این در شرایطی است كه حزب كنسواتیو حمایت از دیگر گروههای مذهبی برای ایجاد مدارس را جز پلاتفرم انتخاباتی خود قرار داده است و اعتراضات علیه اختصاص بودجه به این امر در حال گسترش است و كمپین یك سیستم آموزشی واحد در حال نزج گیری و نفوذ وسیع است.


یک دنیای بهتر : از نقطه نظر شما این موضعگیری حزب لیبرال چه معنایی دارد؟ ارزیابی شما از این عقب نشینی چیست؟


هما ارجمند : ارزیابی ما این است كه در صفوف احزاب در قدرت بخصوص در سطح ایالتی شكاف سر این مسئله در حال عمق گیری است و ضربه پذیری جنبش ارتجاع مذهبی بسیار بالا گرفته است. این در عین حال یك موفقیت بزرگ برای ماست و عملا تقویت روحیه طرفداران یك سیستم آموزشی واحد و مخالفین مدارس مذهبی را به همراه دارد. موضع گیری وزیر ایالتی٬ دالتون مگینتی٬ همان كسی كه سر قضیه دادگاههای مذهبی مجبور شد سیاستش در قبال حكمیت مذهبی در امور خانواده را زیر منگنه فشار ما ١٨٠ درجه عوض كند و آن را ممنوع سازد٬ نشان از آن دارد كه تاثیر كار ما بسیار عمیقتر و وسیعتر از آن بوده كه حتی خودمان فكرش را میكردیم. در مصاحبه ای گفته بودم كه نتایج كنفرانس مطبوعاتی اخیر ما را تنها نمیتوان از تعداد شركت كنندگان در خود كنفرانس مقابل مجلس و یا تعداد مدیایی شركت كنند سنجید. موضع گیری مگینتی به یك معنی این را هم ثابت كرد.


یک دنیای بهتر : آیا به اهداف کمپین دست یافته اید؟ آیا کمپین را پایان یافته تلقی میکنید؟


هما ارجمند : نه. ما الان در ابتدای یك كار بزرگ هستیم. موضع گیری وزیر ایالت هر چند یك عقب نشینی مهم است ولی نه جریانات مذهبی از تك و تا افتاده اند و نه ما به بخشی از خواستهایمان كه قطع كامل بودجه به همه مدارس مذهبی از جمله مدارس كاتولیك است دست یافته ایم. این عقب نشینی تازه به ما نیروی میدهد كه برای همه مطالبه مان بجنگیم و اصلا كوتاه نیاییم.


یک دنیای بهتر : میخواهند پیشرویهای کمپین علیه مدارس مذهبی را به جلوگیری از مدارس اسلامی و غیر کاتولیک جدید محدود کنند. برنامه عمل شما برای پیشروی چیست؟


هما ارجمند : همانطور كه گفتم ما اصلا به این بسنده نخواهیم كرد۔ چرا كه ما هدفمان را در این حد تعریف نكرده بودیم. مردم نیز به این خود را راضی نخواهند كرد. این تازه تمكین به استاتس كو است. این یعنی حفظ همان شرایط موجود. ما تازه نبرد تمام عیار مان آغاز شده است. ما میگویم اگر حمایت از گروههای دیگر مذهبی جهت زدن مدرسه عملی ارتجاعی است بودجه دادن به كلیسای كاتولیك نیز به همان درجه ارتجاعی و ضد حقوق كودك است. مسلم است كه بخشی در دولت میخواهند هر مبارزه ای برای تغییر شرایط موجود را محدود كنند وقتی زور و پیشروی نیروی مقابل را میبینند. ولی ما كه هدف و جهت مبارزه را برای اساس تمایل و منفعت آنان تعریف نكرده ایم. اینها را ول كنید میخواهند یك لقمه نان را هم از مردم ببرند. و هر معترضی را بدار بكشند. ما یك برنامه مكزیمالیست داریم و این را همه میدانند و هر گونه عقب نشینی در صف مقابل را سكویی خواهیم كرد برای خیزشهای بزرگ. اینجا بیشتر به این برمیگردد كه سیاستهای بعدی و تاكتیكهای ما برای پیشرویی چه خواهد بود. تا آنجایی كه زبان تبلیغی ما برمیگردد الان خیلی تیزتر خواهیم بود. حزب لیبرال با این موضعگیر وضعیت خودش را خطرناكتر كرده است و همه را مجبور كرده كه موضع بگیرند. این حزب٬ حزب پرقدرتی است در حاكمیت. و به طریق اولا چنین سیاستی كل حاكمیت را در وضعیت شكننده ای قرار داده است. حتی حزب كنسواتیو را كه موافق همه مدارس مذهبی است در وضعیت بدی قرار داده است. و این موقعیت ما بهتر میكنند. كار گرد آوری نیرو در سطح حزب لیبرال را برای ما آسانتر میكنند و این خود یعنی یك موفقیت لابیستی برای ما.


یک دنیای بهتر : بحٽ مدارس خصوصی و مدارس دولتی یکی از مباحٽ مهمی در این مبارزه شما است. چگونه میتوانید مساله بستن مدارس مذهبی را علی العموم به پیش ببرید؟


هما ارجمند : ما گفتیم و در تلاش هستیم كه هیچ گونه مدرسه مذهبی وجود نداشته باشد چه دولتی و چه خصوصی. در حال حاضر صف مخالفین مدارس دولتی مذهبی خیلی وسیع است و بخشی از این صف در حال حاضر كاری به مدارس خصوصی مذهبی ندارد و با آن اساسا مشكلی ندارد ولی واقعیت آن است كه صف نیز نمیتواند خود را به این خواسته خلاصه كند. نمیتوان با مدارس مذهبی دولتی موافق بود ولی در عین حال به نوع خصوصی آن كاری نداشت. نفس قضیه این است كه مدارس مذهبی برای سلامت روحی و آموزشی و پروش كودكان مضر است. جامعه را دچار شكاف از نوع مذهبی اش میكند و هویت كاذب برای كودكان میتراشد و نفرت و انزجار گروهی را دامن میزبند. كسی كه سر سوزنی از سر منفعت و حقوق كودك به میدان آمده باشد نمیتواند تنها بگوید دولت حق ندارد به گروههای مذهبی جهت ایجاد مدارس مذهبی بودجه دهد. باید حقانیت این خواست را از سر این كه مذهب نباید جایی در زندگی كودكان داشته باشد ثابت كند و این یعنی تا آخر خط آمدن. اما حتی در همین سطح سوق دادن مردم٬ گروههای و سازمانهای سیاسی٬ فرهنگی و اجتماعی به صف اعتراض علیه مدارس دولتی مذهبی میتواند به یك سرمایه بزرگ جهت تحقق تمام خواسته مان بهره برد و این كاری است كه بعدا بطور قطع در دستور كارمان خواهد بود.


یک دنیای بهتر : بستن مدارس کاتولیک و مدارس خصوصی کار مشکل تری است. در حال حاضر موقعیت نیروهای سکولار علیه مدارس مذهبی را چگونه ارزیابی میکنید؟ برای تداوم کار چه اقداماتی را در دستور دارید؟


هما ارجمند : در تحلیل ممكن است كارمان دو مرحله گردد. در قدم اول زدن مدارس مذهبی دولتی. یعنی مطالبه عدم اختصاص بودجه به دیگر گروههای مذهبی و قطع بودجه به مدارس كاتولیك و سپس ممنوعیت ایجاد هر گونه مدرسه مذهبی. اما در عمل ٬ تا آنجایی كه به ما برمیگردد٬ یعنی در تبلیغات٬ در شعارها و حتی خواسته هایمان ما این دو را از هم جدا نمیكنیم و مرحله بندی در كار نیست. ممكن است جریاناتی در صفوف كمپین یك سیستم آموزشی واحد در حال حاضر توافقات همجانبه وجود نداشته باشد ولی ما تلاش خواهیم كرد آنها را متقاعد كنیم و با خود برای تمام هدفمان همراه سازیم. این جزئی از یك مبارزه واقعی و زنده و اجتماعی است و ما هراسی از ان نداریم.


یک دنیای بهتر : برای گسترش این کمپین و جهانی کردن آن چه برنامه و نقشه عملی دارید؟ آیا امیدی دارید که این کمپین در کشورهای غربی گسترده شود؟ در حال حاضر این کمپین در کجای این پروسه قرار دارد؟


هما ارجمند : نقشه عمل ما در حال حاضر زنده كردن و احیای آن شبكه بزرگ و جهانی است كه در رابطه با دادگاههای مذهبی ایجاد كرده بودیم. و این را از یك طرف با تغذیه مستمر از سیر پیشرفت كمپین ما و تحولات روزمره در این رابطه و از طرف دیگر با سازمان دادن كنفرانسها و پانلهایی در مورد نقش مدارس مذهبی و اهمیت مبارزه علیه جریانات دینی به پیش میبریم. بطور مشخص آلان در تدارك یك كنفرانس بزرگ هستیم كه در آن شخصیتهای سرشناس سكولار و ضد دین و مبارزین علیه اسلام سیاسی را میخواهیم داشته باشیم. این خود كمك بزرگی است برای جلب توجه میلیونی به جنبش و حركت ما. اقدامات پر سر وصدا یكی از ابزارهای ماست. در عین حال كه دامنه تلاشهای لابیستی مان را اصلا محدود نكرده ایم. ما میخواهیم یك صف بزرگی از نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراهای شهری و امنای مدارس را با خود داشته باشیم. اتحادیه های كارگری و بخصوص سازمانهای معلمین میتوانند نقش بسزایی در پیشرفت و پیروزی مان داشته باشند. اینها جز تارگیتهای ما است. در گذشته ما از این بخش حمایتهای وسیعی شدیم . الان هم با تشویقشان جهت برگزاری جلسات عمومی برای سخنرانان مان میخواهیم نفوذمان را در بینشان احیا كنیم. خانواده ها و سرپرستان كودكان تارگیت دیگر ماست. خیلی مهم است كه خود خانوادهها اعلام كنند ما مدارس كاتولیك٬ اسلامی و یا بودایی نمیخواهیم. ایرانیها و كلا مردمی كه از كشورهای اسلام زده آمده اند را نیز فراموش نكرده ایم. اینها جایگاه ویژه ای را میتوانند در موفقیت كارمان داشته باشند.


یک دنیای بهتر : آیا فراخوان شما برای کارهای آتی چیست؟ (در آخر آیا فراخوان ویژه ای دارید؟)


هما ارجمند : فراخوان من تا انجایی كه به گروههای اپوزیسیون ایرانی برمیگردد این است كه باید از این كمپین حمایت وسیع كنند. اگر میخواهند اسلام سیاسی را بزنند. اگر میخواهند دست مذهب را كاملا از زندگی مردم و بخصوص كودكان كوتاه كنند این عرصه ای است كه باید بدان بطور وسیع وارد شوند. تا آنجایی كه به گروههای چپ برمیگردد هیچ چیز توجیه گر كنار گود نشستن انان نیست. هیچ محدویتی برایشان نیست و محصول پیروزی این كار هم به جیب همه خواهد رفت. اگر كه سكتاریسمی در كار نباشد.

5 views0 comments

Comments


bottom of page