top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

هما ارجمند بعنوان زن انساندوست سال توسط انجمن انساندوستی آانادا۔ تورنتو انتخاب شد!

Updated: Jan 13, 2022

هما ارجمند بعنوان زن انساندوست سال توسط انجمن انساندوستی آانادا۔ تورنتو انتخاب شد! سخنگوی انجمن انساندوستی آانادا شعبه تورنتو طی نامه اعلام آرد آه اين انجمن هما ارجمند را بعنوان انساندوست سال تورنتو انتخاب آرده است. ميشل شالمن در اين نامه ضمن سپاس فراون از نقش ارزنده هما ارجمند در امر انساندوستی تاآيد آرد آه مايه مباهات است آه ايشان چنين پيشنهادی پذيرفته است. او همچنين به اطلاع رساند آه اين سومين سالی است آه اين انجمن مبادرت به انتخاب انساندوست سال آرده است. در سال ٢٠٠٣ پيری برتون روزنامه نگار و مجری برنامه های راديو تلويزيون سراسری و در سال ٢٠٠۴ جون آالود نويسنده سرشناس و مدافع حقوق زنان انتخاب شده بودند. به اين مناسبت مراسمی به تاريخ ١٣ ژانويه در دانشگاه تورنتو برگزار خواهد شد آه در آن هما ارجمند ضمن دريافت لوح تقدير سخنرانی خواهد آرد. گزارش تفصيلی اين مراسم بعدا در سايت www.nosharia.com خواهد آمد. آمپين بين المللی عليه دادگاههای اسلامی در آانادا ٢٨ دسامبر ٢٠٠۵


با تشكر از این كه به من این فرصت را دادید كه بتوانم در مورد انتخاب من به عنوان انساندوست سال در جمع شما صحبت كنم.

یكبار دیگر از انجمن انساندوستی كانادا بخاطر انتخاب من بعنوان انساندوست سال عمیقا تشكر میكنم. همانطور كه بارها گفتم كمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی همیشه سازمان شما را در كنار خود داشت و بدون حمایتهای بیدریغ شما چه در سطح محلی و چه درسطح كشوری و بین المللی نمیتوانست این راه طولانی و سخت را طی كند. وجود و حضور شما در جبهه ای كه بر علیه دخالت مذهب در امور دولت و سیستم قضایی گشوده شده بود به این جبهه قدرت و امكان پیشروی داد و امروز پیروزی كه نصیب این صف شده حاصل این تلاش جمعی باید به حساب آورد.

همین اقدام شما مبنی بر انتخاب من بعنوان انسان دوست سال خود یك اقدامی است در جهت تقویت صف انسانهای مترقی٬ آزاده و عدالت خواه. این تشویقی است برای من و امثال من كه با انرژی بیشتر به مبارزه ای مان برای ایجاد یك زندگی بهتر برای همه ادامه دهیم.

همانطور كه میدانید از عمر كمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی سه سالی میگذرد. در طول سه سال گذشته ما توانستیم یك سنگر دیگر در مقابل تهاجم مذهب به دستاوردهای بشری باشیم. نقش وجدان بیدار جامعه را ایفا كنیم و نگذاریم تحت عنوان آزادی مذهب به حقوق زنان و به حقوق كودكان تجاوز كنند. ما توانستیم به درجات زیادی خطری كه جنبش اسلام سیاسی متوجه بشریت٬ ترقی خواهی و سكولاریسم میكند آگاه سازیم. ما توانستیم جامعه را از آنچه كه در پشت درهای بسته جهت امتیاز دادن به گروههای مذهبی میرود٬ آگاه كنیم. ما توانستیم دولت انتاریو و به یك معنی دولتمردان كانادا را مجبور كنیم كه به مماشات خود با اسلام سیاسی و گروههای مذهبی به درجاتی پایان دهند. قدرت و پیروزی كمپین ما حتی موجب شد كه دول اروپائی فشار به گروههای اسلام سیاسی را افزون كنند. ما توانستیم جریان مدافع مولتی كالچرالیسم و نسبیت فرهنگی را در یك عرصه مهم به شكست بكشانیم. ما توانستیم این ترس در بین جنبش زنان در غرب كه مبادا به آنان انگ اسلاموفوبیا و یا ضدیت با مذهب بزنند و از این رو خود را پنهان كنند را تا حدود زیادی از بین بردیم. به این جنبش جرت دادیم كه منفعت و حقوق زنان را به خاطر احترام به فرهنگ٬ مذهب و یا ملیت مورد مصالحه قرار ندهند. اگر اغراق نكنم٬ ما توانستیم در این سه سال گذشته وحدت و قدرتی را به بین زنان آزادیخواه نه تنها در مقیاس محل

ی بلكه در سطح بین المللی بوجود آوریم كه تا حال هیچ كمپینی نتوانست بوجود آورد. ما توانستیم در یك كلام در همین حال حاضر جان صدها زن مهاجر و از كشورهای اسلام زده و یا متعلق به كمنیتهای اسلامی را در همین جا در انتاریو نجات دهیم. میتوان به اینها دهها مورد دیگر را افزود كه مستقیم و یا غیر مستقیم حاصل فعالیتها و تلاشهای ما و شماها در این مدت بود.

امروز ما در ادامه مبارزه مان برای پایان دادن به دخالت مذهب در دولت و آموزش و پرورش كمپین دیگری را بر علیه مدارس مذهبی و در راس آن مدارس اسلامی آغاز كرده ایم. ما همچنین هوشیارانه هر جایی كه دست درازی به حقوق زنان و كودكان از طریق گروههای مذهبی صورت میگیرد تمام تلاش مان را بكار میبندیم تا آن را خنثی كنیم. هر جایی كه مماشاتی توسط دولتها و احزاب حاكم با گروههای مذهبی و اسلامی صورت میگرد را افشا كرده و به یك معنی هر جا كه انسان و انسانیت در خطر است ما یك پای جدال خواهیم بود و من مطمئن هستم كه میتوانیم در كنار هم دنیای امن و آزاد و مرفه برای همه بوجود آوردیم.

شاد و پیروز باشید


1 view0 comments

Comentários


bottom of page