top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

٨ فوريه ١٤٠١ اتحاديه هاي كارگري در انگليس، فرانسه، المان، نروژ، دانماك، هلند، سوئد، اسپانيا، كانادا


Above are the actions of Feb 8th/2023 in 11 countries.

This Dar of action is in support of labours in Iran and revolutionary uprising in Iran

٨ فوريه ١٤٠١ اتحاديه هاي كارگري در انگليس، فرانسه، المان، نروژ، دانماك، هلند، سوئد، اسپانيا، كانادا و آمريكا همبستگي

بين امللي خود را با كارگران در ايران اعلام مي كنند

۸ فوریه را میتوان به یک روز بین المللی در حمایت از طبقهکارگر ایران و جنبش این طبقه برای خلاصی از جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت هار ضد کارگر، ضد رفاه و ضد آزادی تبدیل کرد و اساسا به همین خاطر فعالین و مبارزان این طبقه تلاش کردند با جلب حمایت کارگران و تشکلهایی آنان در خارج از ایران همبستگی جهانی کارگران را تجلی بخشند. این حرکت میتواند از یک طرف مبارزات کارگران در ایران را تقویت بخشد و از طرف دیگر به تقویت یک الترناتیو کارگری و سوسیالیستی بینجامد. همانطور که جریانات راست و ضد کارگر به سراغ دولتها و نهادی وابسته به سرمایه داران میروند و از بالای سر مردم و در خفا ائتلاف و وکالت خواهی سازمان میدهند تا جنبش انقلابی جاری در ایران را به بیراه و در نهایت به سازش و شکست بکشانند. ما به همراه کارگران در ایران راه پیشروی انقلابی را در تقویت همبستگی بین المللی کارگران میبینیم. ۸ فوریه را باید وسیعا تبلیغ کرد و همه ایرانیان آزادیخواه، برابری طلب و مدافع رهایی زن و سرنگونی خواه را فراخواند تا به صف اجتماعات این روز بپیوندند!

هما ارجمند

1 view0 comments

Comments


bottom of page