top of page
  • Writer's picturearjomandhoma

In support of the Charter of minimum demands of independent trade unions and civil organizations of

Updated: Feb 19, 2023


interview of Satar Rahmani in support of Charter with BBC


----------------------


Interview of Shiva Ameli Rad & Foad Kikhosravi with BBC

  • گفت و گو با شیوا عاملی راد و فواد کیخسروی با BBC

https://www.youtube.com/watch?v=GZKsE9Qgoew


-------------------------------


در حمایت از "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران"


رحمان حسین زاده


انتشار "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" به ابتکار و همت تعدادی از این تشکلها در داخل اهمیت بسیار بالایی دارد. اما به نظر من مهمترین محور اهمیت آن به کشمکش آلترناتیوهای راست و چپ در شرایط سیاسی کنونی و برای شکل دادن به آینده بعد از جمهوری اسلامی مربوط است. صف بندی راست و چپ در بطن جنبش سرنگونی و خیزش انقلابی جاری انکار ناپذیر است. آلترناتیو راست و چپ حرف و راه متمایز خود را طی میکنند. قطب راست دشمن رادیکالیسم و چپ گرایی خیزش انقلابی جاری متکی به ترفند حقه بازانه "همه باهم زیر پرچم من" میخواهد خود را به جنبش سرنگونی و خیزش انقلابی جاری آویزان و حتی به عنوان "رهبر" این تحولات خود را جابیندازد. متأخرترین مانوور آنها "سمینار هشت نفر خودگمارده" در جورج تاون با حمایت ضمنی دولت آمریکا و فضا سازی رسانه های معلوم الحال بورژوایی است. در نمایش جورج تاون وعده دادند تا آخر این ماه "منشور" ارائه کنند!؟ درست در این اوضاع ارائه "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" تقابل رسا و محکمی با "منشورنویسی جریانات فاسد راست پروغربی" علیه خواسته ها و مطالبات برحق مردم است. سند مهم ارائه شده توسط تشکلهای صنفی داخل کشور، تازه بخشی از اهداف و خواسته ها و مطالبات برحق کارگران و زنان و جوانان و مردم تشنه آزادی در خروش انقلابی جامعه ایران است، که بدرست و هوشیارانه به نام "مطالبات حداقلی" از آن نام برده اند. تحقق مطالبات حداقلی کنونی تضمین کننده سرنگونی جمهوری اسلامی و تسهیل کننده دست یابی به اهداف حداکثری طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه، که هدفی کمتر از ساقط کردن کلیت سرمایه داری و پایان دادن به کارمزدی و استثمار انسان به دست انسان نمیتواند باشد.

در شرایط اختناق و سرکوبگری شدید جمهوری اسلامی ایجاد همکاری و همبستگی بین تشکلهای امضا کننده این سند دستاورد مهم دیگر این پدیده است. منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران میتواند به محور اتحاد و همبستگی آلترناتیو چپ علیه جمهوری اسلامی و به علاوه منزوی کردن قطب راست جامعه تبدیل شود. از این منشور با همه ابتکار و خلاقیت باید حمایت کنیم. پیشروان جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی رادیکال و همه احزاب و نیروهای چپ و کمونیست را به حمایت عملی و جدی از منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران فرامیخوانم. از زحمات فعالین و تشکلهای تدوین کننده و ارائه دهنده این منشور مثبت که در پایین این یادداشت ضمیمه است، صمیمانه قدردانی میکنم.


پانزدهم فوریه ٢٠٢٣

4 views0 comments

Comments


bottom of page